Dinapigens hjemmeside

FAQ om Antropologi & Etnografi

Indenfor faget Antropologi skelnede man tidligere mellem Antropologi og Etnografi. Etnografi var betegnelsen for den dataindsamling, man foretog under feltarbejdet, hvorimod Antropologi var den proces, hvor man analyserede de data, man have produceret. Denne skelnen er blevet kritiseret af nutidens antropologer, som har påpeget, at det ikke er muligt at skelne skarpt mellem selve dataindsamlingsprocessen og de analyser, man foretager sig som antropolog.

Derfor er der i dag ingen antropologer, som anser Antropologi og Etnografi som to størrelser, der reelt kan adskilles. I stedet betragtes de som to aspekter af den samme videnskabelige disciplin. Alligevel har denne skelnen mellem Antropologi og Etnografi overlevet som to forskellige måder at omtale faget på. Man vil således stadig høre folk omtale sig selv som etnografer eller antropologer som kalder deres data fra feltarbejdsophold for etnografisk eller antropologisk materiale.

Ofte anvendes betegnelsen Etnograf i forbindelse med Aarhus Universitet, hvorimod uddannede fra Københavns Universitet mere konsekvent omtaler sig selv Antropologer. De to forskellige måder at omtale sig på indebærer dog ikke, at der i praksis er stor forskel på, hvad man lærer eller hvilke kompetencer, man erhverver sig ved at læse i henholdsvis København og Århus.

Personligt har jeg dog, på trods af min studiemæssige baggrund på Aarhus Universitet, valgt at anvende betegnelsen antropolog, da det er den betegnelse som oftest anvendes i internationale sammenhænge.

Hvad er forskellen mellem Antropologi og Etnologi?

Etnologi og Antropologi er meget beslægtede fag, idet de begge beskæftiger sig med kulturanalyse. Mange af de analysemetoder og de kulturteorier, man stifter bekendtskab med på henholdsvis Antropologi og Etnologi, er de samme. Dog er der to markante forskelle.

For det første er Etnologien geografisk fokuseret på Danmark og det øvrige Europa - heraf dets fulde navn Europæisk Etnologi - mens Antropologien traditionelt set har beskæftiget sig med resten af verden. Her er det dog værd at huske på, at Antropologien det seneste årti i høj grad har vendt blikket mod vores eget og andre europæiske samfund for at studere dem. Det kan dog stadig mærkes på uddannelsen, at Antropologien har sine rødder i studier af ikke vestlige samfund.

For det andet har Etnologi en mere fremtrædende historisk dimension i sine undersøgelser. For eksempel vil man på Etnologi kunne møde mere historisk prægede studier af 'Danske kvinders forhold på arbejdsmarkedet fra 1910-1925' eller 'Danske bønders vilkår i slutningen af 1800-tallet'. Man vil, med meget få undtagelser, ikke støde på den slags direkte historiske undersøgelser på Antropologi. Her vil det historiske primært være kædet til et nutidigt undersøgelsesfelt. Et eksempel på dette kunne være vigtigheden af at se på både kolonitiden og apartheid-årene i Sydafrika, hvis man laver en Antropologisk undersøgelse af national identitet i det nutidige Sydafrika.

Hvad er forskellen på Antropologi og Sociologi?

Sociologi og Antropologi er i høj grad beslægtede fag, der deler både teoretiske og metodiske overvejelser. Der er dog to hovedforskelle, som man vil kunne mærke hvis man læser henholdsvis Antropologi og Sociologi.

Den ene er, at hvor antropologer traditionelt benytter sig af kvalitative dataindsamlingsmetoder - altså dybdegående interviews med et færre antal personer, deltagerobservation og lignende - som metode til at indsamle data, benytter sociologerne sig ofte af kvantitative dataindsamlingsmetoder, eksempelvis i form af spørgeskemaer med et større antal deltagere. Det kræver en matematisk-statistisk behandling af det indsamlede materiale, som antropologer sjældent benytter sig af.

Den anden hovedforskel er, at Sociologien ligesom Etnologien traditionelt har været rettet mod indsamling af data i og om Danmark og andre europæiske samfund, hvorimod Antropologien har været rettet mod dataindsamling i resten af verden. Selvom Antropologien i stigende grad har rettet sit blik mod Danmark og Europa det seneste årti mærkes de forskellige geografiske fokuseringer dog stadig på de to uddannelser. Eksempelvis har Antropologiuddannelsen kurser i Regional Etnografi, hvor man introduceres til en eller flere geografiske regioner - feks. Mellemøsten, Østlige Afrika og Mellemamerika - mens man på Sociologiuddannelsen har kurser i Sociologiske beskrivelser af det danske samfund.

Hvad er forskellen på at læse i Århus og i København?

Først skal det slås fast, at i forhold til hvad man lærer og hvilke kompetencer man tilegner sig i løbet af uddannelsen, er der ingen forskel på at læse i henholdsvis København og Århus, idet uddannelserne er en smule forskelligt bygget op. I Århus ligger under det Humanistiske fakultet hvorimod uddannelsen i København er placeret under det Samfundsvidenskabelige

I forhold til det rent faglige indhold på uddannelserne vil man ikke kunne mærke nogen forskelle af betydning på bacheloruddannelsen. Men på kandidatuddannelsen vil man muligvis kunne mærke en større forskel mellem København og Århus. På kandidatdelen er der meget få obligatoriske kurser, mens man til gengæld får større mulighed for at beskæftige sig med emner, efter eget valg. På det tidspunkt bliver det tydeligere, at der på henholdsvis Københavns og Aarhus Universitet sidder forskellige lærerkræfter med forskellig specialisering, og at de to institutter har valgt at målrette deres forskningsindsatser mod hver deres områder indenfor Antropologien.

Hvis man eksempelvis interesserer sig for et område, som Etnografi i Århus har valgt at satse på som forskningsområde, men man læser i København, vil man kunne opleve, at ens muligheder for vejledning og medvirken i forskningsmiljøer i København vil være begrænsede og omvendt. Om man mærker en forskel er dog helt afhængig af, hvad man interesserer sig for og beskæftiger sig med, og hvor opsøgende man har lyst til at være.

Hvor meget kan jeg komme til udlandet i løbet af min studietid?

Antropologistudiet lægger ikke nødvendigvis op til at man skal flyve og fare til spændende, eksotiske egne af verden halvdelen af din studietid. Antropologi er en lang videregående, akademisk uddannelse. Det indebærer, at Antropologi er en boglig uddannelse, hvor størstedelen af studietiden går med at tilegne sig viden om, hvor og hvordan andre antropologer har studeret kultur og samfund, og opøve sine evner til at forholde sig selvstændigt og kritisk til deres arbejder. Det betyder med andre ord, at man skal tilbringe næsten hele bacheloruddannelsen og store dele af kandidatuddannelsen foran skrivebordet med bøgerne slået op, computeren tændt og hjernen på overarbejde.

Det mest eksotiske man kommer til at opleve er sandsynligvis 14 dage på Costa del Sol i sommerferien - og det kun hvis man ikke behøver at tage et sommerferiejob for at overleve det efterfølgende semester. Gennem studiet er der dog smagsprøver i form af metodeøvelser hvor man får muligheden for at lave miniature feltarbejde, hvor det primære formål er at reflekterer over anvendte metoder, roller samt adgang til data. På Aarhus Universitet ligger de to øvelser på henholdsvis 2. og 8. semester, mens selve feltarbejdet udføres på 9, dvs. lige inden specialet.

Det er muligt at afløse det sidste år af bacheloruddannelsen eller det første af kandidatuddannelsen med et år på et udenlandsk universitet. Det er der efterhånden mange der gør, og de fleste vender hjem med mange erfaringer - både fagligt og personligt - i bagagen. Endelig foregår feltarbejdet for de flestes vedkommende i udlandet. Det er faktisk først i forbindelse med feltarbejdet, at man begynder at få en fornemmelse af, at man er ved at være en rigtig antropolog. Opholdet i udlandet i forbindelse med feltarbejdet varer typisk 3-6 måneder. Det skal her tilføjes, at der også er mulighed for at lave feltarbejde i Danmark.

Venligst tak til Københavns Universitet samt studievejledningen ved Aarhus Universitet. Flere oplysninger kan findes på Aarhus Universitet pil & Københavns Universitet pil

Yderligere oplysninger om bacheloruddannelsen: Aarhus Universitet pil Københavns Universitet pil

Yderligere oplysninger om kandidatuddannelsen: Aarhus Universitet pil Københavns Universitet pil

Se mere på "Mit studie"